Privacyverklaring

De wet AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming is ingegaan op 25 mei 2018.  Wat houdt dit in voor u en voor ons als fysiotherapiepraktijk?

Uiteraard gaat Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Uw gegevens worden 15 jaar bewaard. Dit heeft een wettelijke grondslag.
 • Het doel van de verwerking van uw gegevens is om u als patiënt te kunnen helpen.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien (recht op inzage). Deze gegevens kunt u bij ons opvragen en die worden aan u verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat (recht op dataportabiliteit). Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen (recht op rectificatie en aanvulling).
 • Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen (recht op vergetelheid). Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
 • U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar).

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat vragen wij u ons dit kenbaar te maken. Dan kunnen wij daar in overleg met U actie op ondernemen.

Fysio- en Manuele Therapie Doorwerth Zorg(t) voor beweging